VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

HARdNIX s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 11903678, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 356146 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hardnix.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") jsou platné pro nákup prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.hardnix.cz vymezují a upravují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího.

Nákup kupujícího nemůže být uskutečněn bez jeho souhlasu s těmito podmínkami a kupující uskutečněním nákupu souhlasí s těmito podmínkami a potvrzuje, že se s nimi pečlivě seznámil.

1. Základní definice

1.1. Prodávající nebo "My"

  • Je společnost HARdNIX s.r.o., se sídlem na Folimance 2155/15, Praha 2, IČ : 11903678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 356146.

1.2 Kupující nebo "Vy"

  • Je fyzická či právnická osoba nakupující na e- shopu.

1.3. Cena

  • Je finanční částka, kterou bude Kupující hradit za Zboží. Cena je uváděna včetně DPH. DPH je daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými právními předpisy pro konkrétní druh zboží.
  • Celková cena a cena za dopravu: Celková cena je součtem Ceny a ceny za dopravu. Cena za dopravu je finanční částka, kterou Kupující hradí za doručení Zboží. V rámci ČR 149 Kč (Česká pošta - balík do ruky), Slovenská republika 290 Kč.

1.4 Zboží je sortiment, který lze nakoupit na e- shopu. V případě, kdy je zbožím limitovaný sběratelský tisk, je nedílnou součástí zboží i HARdNIX certifikát.

1.5 E shop je internetový obchod provozovaný námi na adrese www.hardnix.cz.

1.6 Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu

1.7 Objednávka je neodvolatelný návrh Kupujícího na uzavření smlouvy o koupi Zboží s Prodávajícím.

1.8 Smlouva. Ve chvíli kdy Prodávající potvrdí řádně zaslanou Objednávku od kupujícího prostřednictvím e-shopu, dochází k uzavření kupní smlouvy.

2. Uzavření smlouvy

2.1 Veškerá prezentace Zboží umístěná ve e-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Ceny jsou stanoveny s ohledem na stav zboží, kromě nákladů na doručení zboží a případných bankovních poplatků.

2.3 Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o

  • objednávaném Zboží (objednávané zboží "vloží" Kupující do elektronického nákupního košíku e-shopu),
  • způsobu úhrady Ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním Zboží.

2.4 Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ".Objednat s povinností platby". Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v Objednávce.

2.5 Potvrzení o přijetí Objednávky není uzavřením smlouvy.

2.6 K uzavření Smlouvy dochází shrnutím Objednávky a jejím potvrzením (akceptací) prodávajícím.

2.7 Podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy tvoří její nedílnou součást .

2.8 Informace o Zboží a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. V případech kdy v rámci e shopu nebo návrhu objednávky bude uvedena zjevně chybná cena, nejsme povinni Vám Zboží dodat za tuto cenu ani v případech, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

2.9 V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

2.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cenové a platební podmínky, výhrada vlastnického práva

3.1 Cena je vždy uvedena v rámci e-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

3.2 Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před odesláním Zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije

3.3 Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu.

3.4 Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete.

4. Doručení zboží, přechod nebezpečí škody na věci

4.1 Zboží Vám bude doručeno následujícím způsobem: Doručení na adresu prostřednictvím České pošty případně podobné dopravní společnosti.

4.2 Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky a Slovenské republiky

4.3 Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání.

4.4 Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

4.5 Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

4.6 V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 5 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy ..odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

4.7 Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

4.8 Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

4.9 V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:

  • mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
  • prodlení s dodáním nutného vstupního materiálu od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

4.10 V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

4.11 V případě, že si zásilku Kupující nepřevezme od dopravce nebo nevyzvedne uloženou zásilku na uložišti zásilek je Kupující povinen uhradit prodávajícímu storno poplatek ve výši původně Kupujícím vybraného přepravného.

4.12 Na zaplacení Zboží má Kupující 5 pracovních dnů ode dne odeslání platebních pokynů. Nebude-li do této .doby Zboží řádně zaplaceno, má prodávající právo objednávku stornovat resp. odstoupit od Smlouvy.

4.13 Prodávající může od Smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním Zboží bez uvedení důvodu. Důvodem odstoupení mohou být objektivní důvody / povaha Zboží, překročení počtu limitovaných sběratelských tisků apod., nebo například pokud v objednávce kupující uvedl záměrně nesprávné informace.

5. Práva z vadného plnění

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

5.2 Práva z odpovědnosti za vady zboží může Kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese .Na Návsi 45, Dobřejovice, 251 70, telefonicky na čísle 773942923 či elektronickou poštou na adrese hardnix@hardnix.cz.

5.3 Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění nebo záruky za jakost si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Při přepravě by mělo být Zboží zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, datum a způsob vyřízení reklamace, provedení opravy, dobu jejího trvání a případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

6.1 Ustanovení tohoto článku se vztahuje jen na případy, kdy je Smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Kupujícím, který splňuje znaky spotřebitele dle § 419 občanského zákoníku (dále též jen ".Spotřebitel"). Není-li kupující Spotřebitelem, ustanovení tohoto článku se nepoužije.

6.2 Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.3 Nejedná-li se o některý z uvedených případů či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu podmínek. Odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel zasílat na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího hardnix@hardnix.cz. V případě odstoupení od Smlouvy dle předchozího bodu se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Spotřebitelem Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, nese náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4 V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Spotřebitelem již při vrácení zboží Spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím Spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Zboží vrátí.

6.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení Ceny.

6.6 V případech, kdy má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí Zboží Spotřebitelem. V takovém případě vrátí Prodávající Spotřebiteli Cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Spotřebitelem.

6.7 Zboží musí být vráceno prodávajícímu ve stejném stavu, jako bylo expedováno. V případě limitovaného sběratelského tisku nezbytnou součástí vrácení zboží je i HARdNIX certifikát. Náklady vrácení Zboží nese Kupující.

6.8 Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží a započíst jej na vrácenou částku.

7. Limitovanost sběratelských tisků. Ukončení edice

7.1 V případech, kdy Prodávající nabízí limitované sběratelské tisky je počet uváděný u tisků příslušný pro edice určené pro Českou a Slovenskou republiku.

7.2 Prodávající může vydávat edice stejných sběratelských tisků pro jiný region s odlišnými počty.

Prodávající si vyhrazuje právo ukončit edici před vyprodáním. Plánované ukončení edice Prodávající oznámí nejméně deset dnů před ukončením na stránkách e-shopu.

7.3 Po vyprodání edice Prodávající zveřejní počet vydaných sběratelských tisků jednotlivé edice s uvedením počtu sběratelských tisků vydaných v jednotlivých formátech.

7.4 Případné rozhodnutí Prodávajícího o ukončení edice před vyprodáním, může být Prodávajícím změněno, či edice znovuobnovena. Toto rozhodnutí Prodávající zveřejní na stránkách e-shopu.

8. Umořovací řízení

8.1 V případě ztráty či odcizení sběratelského tisku je možné požádat Prodávajícího o vyhotovení náhradního sběratelského tisku. Podmínkou je předložení certifikátu HARdNIX.

8.2 Na základě předloženého certifikátu bude na stránkách e-shopu zveřejněna informace o požadavku na vyhotovení náhradního sběratelského tisku s uvedením čísla holografické nálepky uvedené na certifikátu a s informací že požadavek na vyhotovení je činěn v důsledku ztráty/ odcizení. Současně bude uveřejněna na stránkách e-shopu výzva, aby se přihlásila osoba, či osoby, které se cítí vystavení náhradního sběratelského tisku dotčeny.

8.3 V případě, že ve lhůtě tří měsíců nebude požadavek na vyhotovení náhradního sběratelského tisku rozporován, bude na stránkách e-shopu oznámeno ukončení umořovacího řízení a následně bude v lhůtě 3 dnů vyhotoven nový výtisk sběratelského tisku. Tento výtisk bude předán žadateli společně s novým certifikátem. Původní certifikát bude zničen. 

8.4 Vyhotovení náhradního sběratelského tisku v případě poškození ztráty či odcizení je zpoplatněno částkou až do výše 50% původní ceny sběratelského tisku (bez DPH).

8.5 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyhotovení náhradního sběratelského tisku v případě že od ukončení edice uplynulo více jak 36 kalendářních měsíců.

9. EET

9.1 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

10. Řešení sporu se spotřebiteli

10.1 Pokud jste spotřebitel, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy ( zákon na ochranu spotřebitele). V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na Váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s Námi vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u Nás poprvé.

10.2 Máte dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11. Závěrečná ustanovaní

11.1 Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.2 Potvrzením objednávky/rezervace zboží z našeho internetového obchodu potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami, které se tímto stávají součástí kupní smlouvy.

11.3 Těmito všeobecnými ustanoveními není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

11.4 Znění podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

11.5 Prodávající neodpovídá kupujícímu za žádnou újmu způsobenou nedostupností e-shopu; Kupující je v případě nedostupnosti e-shopu oprávněn obrátit se na Prodávajícího v jeho sídle jakýmkoliv jiným běžně dostupným způsobem.

11.6 Přílohu podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. 2. 2022.